Politica de Confidenţialitate
matepescurt.ro

Precizări legate de adoptarea şi respectarea de către
deţinătorul şi administratorul site-ului matepescurt.ro
a Regulamentului General Privind Protecţia Datelor (GDPR).

1. Informaţii generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale administratorului matepescurt.ro, cu sediul în România, Constanţa, în calitate de operator de date.
Această pagină are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet matepescurt.ro, numită în continuare „Site-ul”.

2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Accesând acest Site următoarele date cu caracter personal sunt prelucrate:
 • IP-ul și browserul utilizat;
Comentând pe acest site, următoarele date cu caracter personal sunt prelucrate::
 • Numele de Utilizator Facebook;
Dacă veți publica pe Site alte date cu caracter personal, din proprie inițiativă, atunci și acestea vor fi colectate sub forma unui comentariu.

3. Scopul şi temeiurile prelucrării

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, eu prelucrez datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
 • IP-ul și browserul utilizat, doar le colectez, fără a le prelucra în vreun fel;
Colectarea lor se face automat la accesarea Site-ului de către sistemele de „log” ale serverului deţinut de firma de hosting pe care funcționează Site-ul, fără nici un control din partea mea. Aceste informaţii reprezintă doar simple date statistice de contorizare a traficului pe Site.

Dacă postaţi comentarii pe Site, utilizănd plugin-ul de comentarii Facebook, prelucrarea datele dumneavoastră cu caracter personal se face astfel:
 • Numele de Utilizator Facebook, este colectat, dar nu fac nimic cu el;
Dacă postați, din proprie inţiativă, în sectiunea comentarii date cu caracter personal, atunci acestea vor fi colectate, dar fără a fi prelucrate în vreun fel. Comentariile publicate pe Site pot fi văzute de orice vizitator și deci răspunderea privind conținutul acestora și eventualele date personale comunicate acolo vă aparține în totalitate.

4. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, administratorul Site-ului va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

5. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Nu dezvălui datele voastre personale niciunui terț. Dezvăluirea datelor personale s-ar face doar în cazul unei eventual solicitari a vreunei autorităţi in domeniu conform legilor în vigoare.

6. Stocarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal menționate mai sus sunt stocate fie pe serverele companiei Net Design SRL, pe teritoriul României, unde se află toate fișierele Site-ului, fie pe serverele Facebook (comentariile). Site-ul matepescurt.ro este găzduit pe servere din România.

Detalii despre cum prelucrează și securizează datele personale firma de găzduire a Site-ului găsiți aici. Detalii despre cum prelucrează Facebook datele personale găsiți aici.

Eventualele backup-uri ale Site-ul le stochez în propriul PC de acasă și online pe teritoriul Uniunii Europene.

7. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către administratorul matepescurt.ro pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

8. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către administratorul matepescurt.ro, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea administratorului Site-ului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către administratorul Site-ului a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate;
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.
Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, administratorul Site-ului să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către administratorul Site-ului către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos:
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al administratorului Site-ului sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care administratorul Site-ului poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.
Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@matepescurt.ro.